Dokumenti

Pretprijave – Program osposobljavanja za poslove trenera u šahu

Na temelju odluke Izvršnog odbora Hrvatskog šahovskog saveza sa sjednice održane 21.07., a koja glasi: “Izvršni odbor je upoznat da postoje problemi s nostrifikacijom trenerskih diploma FIDE u Hrvatskoj, a u srpnju 2017. je prema Zakonu o sportu istekao 10-godišnji rok za rješavanje tog problema te na taj način šahovski treneri ne mogu obavljati svoju djelatnost pa Izvršni odbor zadužuje glavnog tajnika da proba pronaći soluciju kojom bi se to uredilo.”, Hrvatski šahovski savez u suradnji s Hrvatskom olimpijskom akademijom pokreće Program osposobljavanja za poslove trenera u šahu.

Prema trenutno važećem Zakonu o sportu uz prvostupnika Kineziološkog fakulteta trener u sportu može biti i osoba koja se osposobila preko Agencije za stručno osposobljavanje odraslih. Program je predviđen u trajanju od 300 sati, a od toga praktična nastava čini 100 sati, koje će uz potvrdu klubova biti oslobođeni treneri koji su do sada obavljali tu djelatnost.

Cijena programa ovisi o broju polaznika i kretat će se između 3.500 kn i 4.500 kn.